Oproep | Call

De kunst van (ver)talen: taal, meertaligheid en vertaling in de kunsten

(Trans)literate art: language, multilingualism and translation in the arts

Image: Mekhitar Garabedian
from the series 'fig. a, a comme alphabet [ayppenkeem]'
2017, pencil, pen, marker on paper, dimensions variable
Courtesy of the artist and Baronian-Xippas Gallery

[English below]

De kunst van (ver)talen: taal, meertaligheid en vertaling in de kunsten

DE REDACTIE VAN FORUM+ LANCEERT EEN OPROEP VOOR BIJDRAGEN

Het gebruik van verschillende talen en de spreekwoordelijke spraakverwarringen die dat met zich meebrengt zijn in de geglobaliseerde samenleving van vandaag een complexe maar interessante gegevens. In elk stedelijk gebied wordt wereldwijd een diversiteit aan talen gesproken en geschreven. Dat weerspiegelt zich als vanzelf in het domein van de kunsten: alvast in Vlaanderen en Nederland is zowel de kunstensector als het hoger kunstonderwijs een druk toneel van internationale dynamieken, uitwisselingen en samenwerkingen. Om binnen die context en vanuit pragmatisch perspectief tot kennis- en begripsdeling te komen wordt in de meeste gevallen een ‘soort Engels’ gesproken dat in onze westerse wereld de lingua franca van kunst en wetenschap is geworden. Dat is niet zonder gevolg, aangezien het Engels slechts voor een minderheid de moedertaal is en dit dus altijd een vertaalslag veronderstelt waarin ook potentieel iets verloren gaat. Bovendien is die keuze niet neutraal en zet het gebruikers onwillekeurig in een bepaalde verhouding tot elkaar. Taal is immers meer dan communicatie ook een uiting van identiteit, cultuur en machtsrelaties tussen maatschappelijke groepen.

In een wereld met duizenden talen en honderden schriftsystemen liggen er tal van maatschappelijke en artistieke uitdagingen waarin kunstenaars een stem hebben en het debat over de rol van taal, meertaligheid en vertaling kunnen voeden, bevragen of onderzoeken. Kunstenaars, ontwerpers, illustratoren, typografen, kalligrafen, performers, dansers en muzikanten zoeken via individuele of groeps-projecten een omgang met onze veeltalige wereld. Ze maken daarbij vaak gebruik van andere taal- en communicatie-vormen zoals lichaamstaal, non-verbale of niet-symbolische taal, en stellen zo de dominantie van logocentrische opvattingen van taal aan de kaak.

Dit nieuwe dossier van FORUM+ verzamelt bijdragen over de rol van taal in de kunsten, het hoger kunstonderwijs en onderzoek in de kunsten. De redactie verwelkomt expliciet bijdragen over onderzoekspraktijken waarin de relatie tussen taal en kunst centraal staat, maar ook visuele essays waarin minder gebruikelijke taal-, schrift- of artistieke notatiesystemen gehanteerd, geëxploreerd of uitgevonden worden en ook andere dragers of vormen van taal kunnen worden ingezet.

Volgende (niet-exhaustieve) lijst van vragen/thema’s is richtinggevend:

 • Welke rol spelen talen, schriftsystemen, notatiesystemen (bijvoorbeeld partituren, of notatiesystemen binnen dans, gebarentalen, uitgevonden talen en meer) in het artistieke oeuvre of binnen een artistiek onderzoeksproces?
 • Hoe verhouden verschillende taalvormen zich tot elkaar in het artistieke oeuvre of binnen een onderzoeksproces, zoals persoonlijke taal, academische taal, belichaamde taal, en materiële taal?
 • Wat is de impact van meertaligheid of vertaling op artistieke processen, dynamieken en betekenisoverdracht? Wat gaat er verloren in de vertaling? Wat wordt er gewonnen?
 • Hoe of in welke artistieke vormen kan het debat over taal, diversiteit en meertaligheid zich vertalen of vorm krijgen?
 • Hoe kan een artistiek proces de machtsmechanismen van taal (talen én schriftsystemen) onderzoeken en bevragen, bijvoorbeeld in het discours over dekolonisering, diversiteit en inclusie?
 • Wat is de impact van globalisering, mobiliteit en migratie op onze taal(beleving) en hoe vertaalt zich dat artistiek?
 • Wat kan de functie van artistiek onderzoek zijn in het belichten en bevragen van de frictie tussen spreker of schrijver en toehoorder of lezer?
 • Welke rol speelt de materiële, visuele en/of auditieve dimensie van taal?

De redactie van FORUM+ verwelkomt tekstuele, audio- en visuele bijdragen. Zie de auteursrichtlijnen voor meer informatie. Bijdragen kunnen aan de redactie worden voorgelegd per e-mail naar redactie@forum-online.be. Deze bijdragen zullen vervolgens aan peer review worden onderworpen. Auteursrichtlijnen en een template voor artikels kunnen gedownload worden via www.forum-online.be/publiceer-in-forum.

De deadline voor inzendingen is 15 april 2021.

(Trans)literate art: language, multilingualism and translation in the arts

THE EDITORS OF FORUM+ LAUNCH A CALL FOR CONTRIBUTIONS

In today's globalized society, the use of different languages and, subsequently, the proverbial confusion of tongues are complex but interesting facts. In every urban area worldwide, a diversity of languages is spoken and written. This is automatically reflected in the field of the arts: in Flanders and the Netherlands, both the arts sector and higher art education are already busy scenes of international dynamics, exchanges and collaborations. Within that context and from a pragmatic perspective, in most cases a 'kind of English' is spoken in order to arrive at a sharing of knowledge and understanding. It has become the lingua franca of art and science in our western world. This is not without consequence: since only a minority of the world population speaks English as a first language, it always implies translation processes in which meaning is potentially lost. Moreover, this choice of language is never neutral and involuntarily conforms speakers to a predetermined interrelationship. After all, language, more so than communication, is also an expression of identity, culture, and power structures between social groups.

In a world with thousands of languages and hundreds of writing systems, there are numerous societal and artistic challenges in which artists have a voice and can feed, question or investigate the debate on the role of language, multilingualism and translation. Artists, designers, illustrators, typographers, calligraphers, performers, dancers and musicians interact with our multilingual world through individual or group projects. They often exercise other forms of language and communication, such as body language and non-verbal or non-symbolic language, thereby denouncing the dominance of logocentric notions in language.

This new FORUM+ dossier collects contributions on the role of language in the arts, higher art education, and research in the arts. The editors explicitly welcome contributions on research practices that focus on the relationship between language and art, as well as visual essays in which less common systems of language, writing or artistic notation are used, explored, or invented; also alternative carriers or forms of language can be introduced, discussed or used.

The following (non-exhaustive) list of questions/themes aims to provide some guidance:

 • What role do languages, writing systems, notation systems (e.g. scores, or notation systems within dance, sign languages, invented languages and more) play in the artistic oeuvre or within an artistic research process?
 • How do different language forms relate to each other in the artistic oeuvre or within a research process, such as personal language, academic language, embodied language, and material language?
 • What is the impact of multilingualism or translation on artistic processes, dynamics and the transfer of meaning? What is lost in translation? What can be gained?
 • How or in what artistic forms can the debate on language, diversity and multilingualism be rendered or take shape?
 • How can an artistic process investigate and question the power relations inherent in language (both languages and systems of writing), for example in the discourse on decoloniality, diversity and inclusion?
 • What is the impact of globalization, mobility, and migration on our language (perception) and how does it translate artistically?
 • What can be the function of artistic research in highlighting and questioning the friction between speaker or writer and listener or reader?
 • What role does the material, visual and/or auditory dimension of language play?

The editors of FORUM+ welcome textual, audio and visual contributions . You can find more information in the author's guidelines. Contributions can be submitted to the editorial board by e-mail to redactie@forum-online.be. These contributions will then be subjected to peer review. Author’s guidelines and a template for articles can be downloaded via www.forum-online.be/publiceer-in-forum.

The deadline for submission is 15 April 2021.