OPROEP

1. Conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten

[English below]

Kunsthuizen, beleidsmakers en projectontwikkelaars hebben tegenwoordig de mond vol van begrippen als participatie en cocreatie. Via verschillende vormen van inspraak en dialoog wil men diverse publieken actief betrekken bij kunst, cultuur en beleid. Participatie en cocreatie zijn verschillende vormen van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en in zekere mate bijdragen tot het eindresultaat. Samenwerking kan worden gedefinieerd als een uitwisseling waarbij alle deelnemers profiteren van de ontmoeting . Via georganiseerde buurtgesprekken, dialoogwandelingen en burgerbegrotingen krijgen burgers, middenveldorganisaties, ondernemingen of kennisinstellingen bijvoorbeeld inspraak in de ontwikkeling van een plan voor de buurt zoals een speelplein, een buurttuin of de renovatie van een oude bioscoop. Via samenwerking wordt er een grotere betrokkenheid nagestreefd en lijkt de kans op slagen alvast een stuk hoger.

Ook in het domein van de kunsten zijn conversatie, participatie en cocreatie buzz words. Coöperatieve uitwisselingen bestaan in vele vormen en kunnen zowel informeel als formeel zijn. Volgens socioloog Richard Sennett vereist samenwerking 'sociale' of 'dialogische vaardigheden' zoals goed kunnen luisteren, tactvol handelen, punten van overeenstemming vinden en kunnen omgaan met onenigheid, maar ook frustratie in een moeilijke discussie vermijden. Het is geen toeval dat Sennett zich voor deze opvatting van samenwerking baseert op de podiumkunsten. Repetities vormen immers de basis voor het maken van muziek, theater of dans. Bij het repeteren van muziek bijvoorbeeld, is het van vitaal belang om goed muzikaal en sociaal te kunnen luisteren en in dialoog te gaan met elkaar.

Dit nieuwe dossier van FORUM+ verzamelt bijdragen over verschillende vormen van artistieke samenwerking en gedeeld auteurschap, zoals kunstenaarscollectieven, theater- en dansgezelschappen en orkesten, maar net zo goed sociale samenwerkingen tussen kunstenaars en burgers in zogenoemde participatieve kunst of sociaal-artistieke projecten.

Hoe werken kunstenaars samen, met elkaar, met burgers en met beleidsmakers?
Welke vaardigheden vereist dit van een kunstenaar en de deelnemende partners? Hoe worden deze vereisten gebruikt en wat is hun impact op het gedeelde resultaat?
Welke implicaties hebben cocreatie en participatie voor onze opvattingen van auteurschap en artistiek eigendom?
In welke mate biedt cocreatie een methode voor onderzoek in de kunsten en hoe werkt dat dan?
Wat zijn de implicaties van samenwerkingsmodellen voor de toeschouwer (deelnemer), de culturele sector en de buurt of stad waarin deze plaatsvinden?
Kunnen artistieke samenwerkingen model staan voor andere maatschappelijke domeinen of duurzame creativiteit?
...

De redactie van FORUM+ verwelkomt voorstellen voor artikels (3000-5000 woorden) en beeldende bijdragen (3 spreads / 6 pagina’s). Voorstellen kunnen aan de redactie worden voorgelegd per e-mail naar art&research@ap.be. Deze bijdragen zullen vervolgens aan peer review worden onderworpen. Auteursrichtlijnen en een template voor artikels kunnen gedownload worden via www.forum-online.be/publiceer-in-forum .

De deadline voor het eerstvolgende nummer is 15 september 2019.
Download de volledige oproep hier: forum-oproep-cocreatie


1. Conversation, participation and co-creation in the arts

Many art houses, policymakers and project developers are currently advocating concepts such as participation and co-creation. Through various forms of participation and dialogue, the aim is to actively involve various audiences in art, culture and policy. Participation and co-creation are different forms of cooperation in which all participants have an influence on the process and to a certain extent contribute to the end result. Cooperation can be defined as an exchange in which all participants benefit from the meeting. Through organised neighbourhood talks, conversation walks and citizens' budgets, citizens, civil society organisations, businesses or knowledge institutions can, for example, have a say in the development of a plan for the neighbourhood, such as a playground, a neighbourhood garden or the renovation of an old cinema. Through cooperation, greater involvement is sought and the chances of success would seem to be much higher.

In the domain of the arts too, conversation, participation and co-creation are buzz words. Cooperative exchanges exist in many forms and can be both informal and formal. According to sociologist Richard Sennett, cooperation requires 'social' or 'dialogical skills' such as listening well, acting tactfully, finding points of agreement and being able to deal with disagreement, but also avoiding frustration in a difficult discussion. It is no coincidence that Sennett’s conception of cooperation is based on the performing arts. After all, rehearsals form the basis for making music, theatre or dance. When rehearsing music, for example, it is vital to be able to listen well, both musically and socially, and to enter into a dialogue with each other.

This new FORUM+ dossier collects contributions on various forms of artistic collaboration and shared authorship, such as artists' collectives, theatre and dance companies and orchestras, as well as social collaborations between artists and citizens in so-called participatory art or social-artistic projects. The editors invite contributions on the following topics (not exhaustive):

How do artists work together, with each other, with citizens and with policymakers?
What skills does cooperation require from an artist and the participating partners? How are these requirements used and what is their impact on the shared result?
What implications do co-creation and participation have for our conceptions of authorship and artistic property?
To what extent does co-creation offer a method for research in the arts and how does it work?
What are the implications of cooperation models for the viewer (participant), the cultural field and the neighbourhood or city in which they take place?
Can artistic collaborations be a model for other social domains or sustainable creativity?
...

The editors of FORUM+ welcome proposals for articles (3000-5000 words) and visual contributions (3 spreads / 6 pages). Proposals can be submitted by email to art&research@ap.be. Contributions are subject to peer review. Copyright guidelines and a template for articles can be downloaded from www.forum-online.be/publiceer-in-forum. Download the author guidlines here: forum-_authorguidelines_english_2019

The deadline for the next issue is 15 September 2019.
Download the full call here: forum-call-cocreation
\
\
\

2. Onderzoeksmethoden in de kunsten: kansen en uitdagingen

  • [English below]*

Onderzoek in de kunsten is de laatste decennia sterk gegroeid: de herformulering van de artistieke praktijk als een onderzoekspraktijk (“alle kunst is onderzoek”) heeft in toenemende mate plaats gemaakt voor de actieve uitdieping van kunst als een specifieke vorm van kennisproductie die tot nieuwe inzichten en ervaringen leidt. Ondanks die groei blijft methodologie voor vele artistieke onderzoekers een struikelblok, een vaak ongrijpbaar begrip dat nochtans essentieel is om het onderzoek vorm te geven. Welke methodes, procedures en strategieën kunnen kunstenaars gebruiken om hun onderzoeksvragen te beantwoorden? Het is een vraag die steeds vaker centraal staat in het discours over artistiek onderzoek.

In de wereld van wetenschap, kennis en onderzoek heeft elke discipline haar eigen methoden, procedures en werkwijzen die worden gebruikt om kennis te verwerven en de wetenschap vooruit te helpen. Het samenspel van die verschillende stappen vormen samen de methodologie van een onderzoek. Methodologie of methodiek – van het Griekse meta (na), hodos (weg), logos (leer) – betekent letterlijk ‘leer van de af te leggen weg’. Het is het geheel aan stappen die genomen dienen te worden om een antwoord te vinden op de vooraf geformuleerde vraag. Daarnaast wordt methodologie ook begrepen als het discours over en de verantwoording van de gebruikte methoden. Methodologie is in die zin tegelijk fundamenteel en concreet; het biedt het theoretisch kader én de praktische handvaten voor onderzoek.

Niet zelden combineren onderzoekers in de kunsten domeinspecifieke experimentele en artistieke benaderingen met methoden uit de sociale en humane wetenschappen. Die grote verscheidenheid aan methodologieën – of wat Henk Borgdorff omschrijft als "methodologisch pluralisme" (2017) leidt tot nieuwe uitdagingen en kansen. Dit nieuwe dossier van FORUM+ wil een staalkaart bieden van de veelheid aan methoden, procedures en strategieën waar kunstenaars-onderzoekers gebruik van maken in het domein van de podiumkunsten, beeldende kunst en muziek. Daarnaast wil het dossier nagaan in welke mate de dialoog tussen deze verschillende domeinen productief kan zijn, en nieuwe methodologieën kan opleveren of stimuleren. Het uitgangspunt voor dit dossier is dus inter-, multi- en transdisciplinair.

Met als doel een breed scala aan benaderingen te verkennen, nodigt de redactie bijdragen uit die inspelen op de huidige methodologische uitdagingen en kansen in het domein van de kunsten. We verwelkomen korte besprekingen van onderzoeksprojecten die veel en expliciete aandacht besteden aan het gebruikte methodologische kader (2500 woorden); theoretische bijdragen over methodologische kwesties (3000 en 5000 worden) of beeldende bijdragen (3 spreads / 6 pagina’s).

We nodigen bijdragen uit over volgende vragen (niet exhaustief):

· Welke (combinatie van) methoden, onderzoeksstrategieën of theoretische kaders hanteert de kunstenaar-onderzoeker in het ontwerp van het onderzoeksproject?
· Wat is de specificiteit van gebruikte methodes binnen de verschillende subdisciplines van artistiek onderzoek (podiumkunsten, muziek, beeldende kunst)? En in welke mate kunnen ze elkaar wederzijds bevruchten?
· Hoe verhouden generieke methodes (literatuurstudie, archiefonderzoek, experiment, statistiek, etc.) zich tot meer specifieke creatieve of artistieke methodes (schetsen, luisteren, oefenen, verzamelen, artistiek experiment, etc.)?
· Kan het artistieke experiment beschouwd worden als nexus tussen wetenschappelijk en artistiek onderzoek?
· Welke vormen van kennis en impact worden gegenereerd door artistiek onderzoek? Hoe hangen bepaalde methoden (al dan niet) samen, en met welk resultaat?
· Welke rol speelt "emergentie" als datgene wat "wat opkomt"; het onverwachte waarvan we alleen weten dát het zich op een bepaald moment in het onderzoek voor zal doen, maar waarvan we niet weten wanneer of in welke vorm?
· Tot welke soort en vormen van kennis leiden artistieke methodologieën, het artistieke experiment, of diverse vormen van reflectie in de kunsten?
· In welke mate is reflectie en planning een onlosmakelijk element van de artistieke praktijk en vanaf wanneer wordt het een methode voor onderzoek?
· Welke visuele of fysieke vormen van onderzoeksontwerp zijn denkbaar, mogelijk of al praktijk?
· Welke mogelijkheden creëren artistieke onderzoeksmethoden voor de presentatie van en de communicatie over onderzoek?
· …

Voorstellen kunnen uiterlijk tot 15 december 2019 aan de redactie worden voorgelegd per e-mail naar art&research@ap.be. Deze bijdragen zullen vervolgens aan peer review worden onderworpen. Auteursrichtlijnen en een template voor artikels kunnen gedownload worden via www.forum-online.be/publiceer-in-forum .
Download de volledige oproep hier: forum-oproep-onderzoeksmethoden


2. Research Methods in the Arts: Challenges and Opportunities

Research in the arts has expanded significantly in recent decades: the reformulation of artistic practice as a research practice ("all art is research") has increasingly paved the way for the active deepening of art as a specific form of knowledge production that leads to new insights and experiences. Despite this evolution, methodology remains a barrier for many artistic researchers, an often elusive concept that is nonetheless essential for the design of the research. What methods, procedures and strategies can artists use to tackle their research questions? This question has increasingly been at the centre of attention in the discourse on artistic research.

In the world of science, knowledge and research, each discipline has its own methods, procedures and practices that are used to acquire knowledge and to advance science. The interplay of these different steps form together the methodology of an investigation. Methodology - from the Greek meta (after), hodos (path, road), logos (word, reason) - literally means 'reason behind the road to travel'. It comprises the different steps that need to be taken to find an answer to the questions at hand. In addition, methodology is also understood as the theoretical underpinning and justification for the set of methods that are applied to a specific case. In this sense, methodology is both fundamental and concrete; it offers both the theoretical framework and the practical tools for research.

Researchers in the arts often combine experimental and artistic approaches specific to their domain with methods from the social and human sciences. This broad variety of methodologies – or what Henk Borgdorff describes as "methodological pluralism" (2017) – leads to new challenges and opportunities. This new FORUM+ dossier aims to provide insight into the multitude of methods, procedures and strategies used by artist-researchers in the field of the performing arts, visual arts and music. Besides this, the dossier wants to examine to what extent the dialogue between these different domains can be productive, and can generate or stimulate new methodologies. As such, the starting point for this dossier is interdisciplinary, multi-disciplinary and transdisciplinary.

In order to explore a broad spectrum of approaches, the editorial team invites contributions that respond to current methodological challenges and opportunities in the field of the arts. We welcome short reviews of research projects that pay explicit attention to the used methodology (2500 words); theoretical contributions on methodological issues (3000 and 5000 words) or visual contributions (3 spreads / 6 pages).

We invite contributions on the following questions (not exhaustive):

Which (combination of) methods, research strategies or theoretical frameworks does the artist-researcher use in the design of the research project?
What is the specificity of the methods used within the various subdisciplines of artistic research (performing arts, music, visual arts)? And to what extent can they mutually fertilize each other?
How do generic methods (literature study, archive research, experiment, statistics, etc.) relate to more specific creative or artistic methods (sketching, listening, practicing, collecting, artistic experiment, etc.)?
Can the artistic experiment be regarded as a nexus between scientific and artistic research?
What forms of knowledge and impact are generated by artistic research? How are certain methods related (or not), and to what result?
What role does "emergence" play as that what "comes up"; the unexpected of which we only know that it will occur at a certain point during the research , but of which we do not know when or in what form?
To which kinds and forms of knowledge do artistic methodologies, the artistic experiment, or various forms of reflection in the arts lead?
To what extent is reflection and planning an inseparable element of artistic practice and from what point does it become a method for research?
Which visual or physical forms of research design are imaginable conceivable, possible or already a part of the actual practice ?
Which possibilities do artistic research methods create for presenting and communicating about research?

Proposals can be submitted by email to art&research@ap.be by 15 December 2019 at the latest. Contributions are subject to peer review. Copyright guidelines and a template for articles can be downloaded from www.forum-online.be/publiceer-in-forum. Download the author guidlines here: forum-_authorguidelines_english_2019
Download the full call here: forum-call-research-methods