Publiceer

FORUM+ publiceert artikelen en beeldessays die het resultaat zijn van oorspronkelijk onderzoek. De redactie staat ook open voor korte bijdragen, zoals artistieke teksten, interviews en beschouwende essays. Op die manier biedt FORUM+ een platform voor de veelheid aan vormen waarin onderzoek in de kunsten tegenwoordig uitdrukking vindt.

Verder publiceert FORUM+ verdiepende recensies over boeken, cd’s, dvd’s, tentoonstellingen, theater-, opera- en dansvoorstellingen, en de erfgoedrubriek ‘Ex Libris’ over de rijke bibliotheekcollectie van het Antwerpse Conservatorium.

FORUM+ publiceert slechts originele bijdragen, dat wil zeggen bijdragen die niet elders werden gepubliceerd.

Artikelen ondergaan peerreview. Dat betekent dat deze bijdragen worden beoordeeld door de redactie en een lid van de adviesredactie met specifieke expertise ter zake.

Voorstellen in het Nederlands of Engels kunnen gericht worden aan de redactie via redactie@forum-online.be

FORUM+ maakt gebruik van eindnoten voor bibliografische verwijzingen volgens de MLA-stijl (8e editie).

De auteursrichtlijnen kunnen hier gedownload worden.
Desgewenst kunnen auteurs gebruik maken van deze template voor artikels.

Deadlines
Lentenummer: 15 oktober
Zomernummer: 15 januari
Herfstnummer: 15 mei

Nieuwe deadlines jaargang 2021
Winternummer: 15 augustus 2020
Lente/zomernummer: 1 december 2020
Herfstnummer: 15 april

---------------------------------------------------------

Publish

FORUM+ publishes articles and visual essays that are the result of original research. The editors are also open to short contributions, such as artistic texts, interviews and contemplative essays. In this way FORUM+ offers a platform for the multitude of forms in which research in the arts is currently being expressed.

FORUM+ also publishes in-depth reviews about books, CDs, DVDs, exhibitions, theater, opera and dance performances, and the heritage section ‘Ex Libris’ about the rich library collection of the Antwerp Conservatoire.

FORUM+ only publishes original contributions, i.e. contributions that have not been published elsewhere.

Articles are peer reviewed. This means that these contributions are assessed by the editors and a member of the advisory editor with specific expertise.

Proposals in Dutch or English can be directed to the editors via redactie@forum-online.be

FORUM+ uses endnotes for bibliographic references in the MLA style (8th edition).

The authors' guidelines can be downloaded here.

Deadlines :
Spring issue: 15 October
Summer issue: 15 January
Fall issue: 15 May

New deadlines volume 2021:
Winter issue: 15 August 2020
Spring/Summer issue: 1 December 2020
Fall issue: 15 April 2021