Dossiers

In dossiers verzamelen we clusters artikelen en bijdragen rond bepaald thema's die leven binnen het onderzoek in de kunsten. De redactie verwelkomt ook nieuwe bijdragen die een aanvulling bieden op deze dossiers. Zo kunnen dossiers doorheen de tijd verder aangroeien op de website.

Lees hier onze dossiers over cocreatie, tekenen, repertoire of artistiek eigendom of grasduin door de vaste rubriek Ex Libris over opmerkelijke archiefstukken uit de erfgoedbibliotheek van het Antwerpse Conservatorium.

Onderzoeksmethoden in de kunsten | Research methods in the arts

Artistiek onderzoek, zijn methoden en visie op methodologie, worden langzaam ‘volwassen(er)’: het is minder belast door de waarden van een strikt paradigma zoals kwantitatief en kwalitatief, of door onnodige algemeenheden zoals stellingen dat alle artistiek werk (of artistieke processen) ook onderzoek is. Net zoals bij andere academische disciplines ontstaat steeds meer een zicht op artistiek onderzoek dat het artistieke centraal stelt, tegelijkertijd resonanties verkent met niet-artistieke disciplines, en van daaruit ook het emergente, onverwachte en artistiek-eigene op een methodologisch niveau meeneemt.

Het openen van een gespreksruimte is de drijfveer achter dit dossier. Kunstenaar-onderzoekers gaan de toekomst met veel inventiviteit, eigenheid, denkkracht, toewijding en waar nodig met rebelse daadkracht tegemoet. Niet alleen door invulling te geven aan de soms radicaal vernieuwende mogelijkheden die methode en onderzoek bieden in een artistieke context, maar ook door na te denken over nieuwe wegen, gebiedsuitbreidingen en de creatie van discipline-eigen instrumenten.

Gezien het toenemende internationale karakter van het hoger kunstonderwijs in Vlaanderen en Nederland ontvangt de redactie een groeiend aantal inzendingen in het Engels. Om tegemoet te komen aan dit meertalige lezerspubliek besloot de redactie Engelstalige en Nederlandstalige artikelen naast elkaar te publiceren. Dat beantwoordt niet alleen aan het meertalige discours rond onderzoeksmethoden in de kunsten, het weerspiegelt tegelijkertijd ook de internationale dynamiek van het kunstenveld.

+++

Artistic research, its methods and its vision on methodology have been gradually ‘maturing’: less hampered by the values of a strict paradigm like qualitative or quantitative research, or by unnecessary generalisations such as the claim that all artistic work (or every artistic process) is also research. As in other academic disciplines, insight into artistic research grows and puts the artistic aspect centre stage, while also exploring the parallels with non-artistic disciplines and, from there, incorporating the emergent and unexpected at a methodological level, along with what is specific to art.

Opening up a space for dialogue has been the motivation behind this issue. Artistic researchers will face the future with inventiveness, character, thinking power, devotion as well as rebellious decisiveness where needed. Not only by seizing the sometimes radically innovative opportunities that method and research bring to an artistic context, but also by exploring new pathways, pondering territorial expansions and creating tools that are specific to the discipline.

Given the increasingly international character of higher art education in Flanders and the Netherlands, the editors are receiving a growing number of submissions in English. In order to accommodate this multilingual readership, the editors decided to publish English-language and Dutch-language articles side by side. Not only does this respond to the multilingual discourse on research methods in the arts, it also reflects the international dynamics of the arts field.

Ontdek dit dossier →

Conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten

Conversatie, participatie en cocreatie, het zijn vandaag buzz words in het domein van de kunsten. Dit dossier bevat bijdragen over verschillende vormen van artistieke samenwerking en gedeeld auteurschap, maar ook sociale samenwerkingen tussen kunstenaars en burgers in participatieve kunst of bij sociaal-artistieke projecten.

Conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten kent vele vormen en beperkt zich lang niet tot het kunstenveld. Als we globale uitdagingen zoals de klimaatverandering en de vluchtelingencrisis maar ook het segregerende discours van populistische regimes het hoofd willen bieden, dan is samenwerking vandaag niet alleen noodzakelijk maar ook een ethische verantwoordelijkheid waarin de kunsten alvast het voortouw nemen.

Ontdek dit dossier →

Dans en onderzoek

Het discours over dans als denkvorm groeit gestaag met een eigen plek in het onderzoek in en over de kunsten. Hoe kunnen dans en kennis, lichaam en reflectie, beweging en discours zich tot elkaar verhouden? Of beter, hoe kunnen ze elkaar mobiliseren? Is een dansend lichaam ook een denkend lichaam? Choreografie wordt vaak beschouwd als een kwestie van verworven techniek of als de uitdrukking van intuïtieve impulsen. Een teveel aan bewustzijn of reflectie zou in beide gevallen hinderlijk – zo niet nefast – zijn voor dans. Deze courante opvatting maakt de laatste jaren evenwel plaats voor het idee dat ook dans kennis belichaamt én uitlokt. Zowel het groeiende domein van de danswetenschap als de opkomst van artistiek onderzoek in praktijkgericht dansonderwijs hebben hierin een vitale rol gespeeld. Deze ontwikkelingen voeden het besef dat dans niet alleen denkt door te doen maar ook doet denken.

Ontdek dit dossier →

Tekenen als methode

In een onderzoeksmethodologie kan tekenen op meerdere vlakken ingezet worden: als handeling om eerste schetsmatige ideeën vorm te geven en te communiceren, als tool om losse onderdelen in een onderzoek in de ontwerpfase grafisch met elkaar te verbinden, als middel ter uitdrukking van ervaringen of percepties, maar ook als non- verbale individuele of collectieve reflectiemethode. Dit roept evenwel vragen op over de werking van tekenen als methode: Wat wordt precies gedaan wanneer er wordt getekend? Of, vrij letterlijk: Hoe werkt ‘het’? Welke kennis of data worden door middel van tekenen opgeroepen of gegenereerd? En wat maakt tekenen als methode specifiek ten opzichte van andere artistieke handelingen of methodes? De bijdragen in dit nummer bieden elk op hun wijze inzicht in verschillende praktijken van tekenen als methode en zijn concrete werking.

Ontdek dit dossier →

metaFORUM

Als platform voor onderzoek in de kunsten, wil FORUM+ ook bijdragen aan het debat over het onderzoek in de kunsten. Het dossier metaFORUM verzamelt naast opiniestukken en editorialen over het statuut van artistiek onderzoek ook recensies van kunstboeken, tentoonstellingen of artistieke werken die het resultaat zijn van onderzoek. Via de rubriek DIALOOG kunnen auteurs ook reageren op eerder verschenen bijdragen. Op die manier wil het tijdschrift een ruimte bieden voor kritische reflectie en discussie.

Ontdek dit dossier →

Feit als fictie

Dit dossier verzamelt bijdragen van en over kunstenaars die in hun onderzoek de grens aftasten tussen documentaire en fictie. Vaak staat net de dubbelzinnige verhouding tussen documentaire en verbeelding centraal in dit werk. Deze kunstenaars baseren zich voor hun onderzoek op historische bronnen, mondelinge getuigenissen en archiefmateriaal. Toch is het resultaat geen documentaire kunst in de strikte zin van het woord. Deze kunstenaars vertalen hun bronnen naar een artistiek universum en vertroebelen zo moedwillig de grenzen tussen wat we gemeenzaam beschouwen als fictie en werkelijkheid. Centraal in de reeks staat de vraag naar de verhouding tussen feit en fictie, twee begrippen die in het huidige post-truth klimaat grondig herdacht dienen te worden.

Ontdek dit dossier →

Museum Mayer van den Bergh

Het Museum Mayer van den Bergh bewaart zo’n vierhonderd foto’s uit de nalatenschap van zijn stichter Fritz Mayer van den Bergh. De oorspronkelijke context van de jaren 1900 is verloren gegaan. In een onderzoeksproject van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (in samenwerking met ARIA, het Antwerp Research Institute for the Arts), dat uitmondde in een tentoonstelling, werden de historische en de artistieke blik op het archief met elkaar verweven, en gingen jonge fotografen de dialoog aan met de historische beelden.

Ontdek dit dossier →

Repertoire en artistiek eigendom

Wie kennis heeft van de kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw weet dat het hergebruiken van beelden niet ongebruikelijk is. Herneming is immers van alle tijden, en alle kunsten: schilders, muzikanten, theatermakers, dansers, allen zochten ze een omgang met de artistieke canon. Ze kopieerden, approprieerden of maakten hedendaagse adaptaties van canonieke werken. Maar door steeds striktere copy-rightregelgeving worden kunstenaars die openlijk putten uit het werk van anderen van plagiaat beschuldigd. Tegelijkertijd bestaat er in sommige kunstvormen – met name de klassieke muziek – een dusdanig ontzag voor de artistieke canon, dat het publiek wars is van elke vorm van experiment of vernieuwing. Die spanning tussen creativiteit, artistiek of intellectueel eigendom en de canon, staat centraal in dit dossier.

Ontdek dit dossier →

Shakespeare in de Lage Landen

Naar aanleiding van het Shakespearejaar, vierhonderd jaar na de dood van de beroemde auteur, initieerde Toon Brouwers een reeks over memorabele voorstellingen van Shakespeare in de Lage Landen. Brouwers nodigt onderzoekers en theaterliefhebbers uit een bijdrage te schrijven over een bepaalde Shakespearevoorstelling die zij in het verre of nabije verleden hebben bijgewoond, en die in hun historische en maatschappelijke context te plaatsen.

Ontdek dit dossier →

Ex Libris en erfgoed

In de vaste rubriek Ex Libris haalt bibliothecaris Jan Dewilde telkens een opmerkelijk archiefstuk uit de erfgoedbibliotheek van het Antwerpse Conservatorium van onder het stof. Hij illustreert zo hoe spannend en vaak uiterst actueel historisch onderzoek in het domein van de kunsten kan zijn. De unieke erfgoedcollectie is dan ook een onschatbare bron voor cultureel onderzoek. Daarnaast verzamelt dit dossier ook andere bijdragen omtrent kunst en cultureel erfgoed.

Ontdek dit dossier →