Dit artikel verscheen in FORUM+ vol. 27 nr. 2, pp. 43-52

This article is also available in English.

Herroepingsbericht bij FORUM+ (juni 2020) vol. 27, no.2, pp. 43-52.

Nele Wynants

Na een zorgvuldige analyse van het artikel getiteld "Black Antigones", gepubliceerd in volume 27 van FORUM+ voor onderzoek en kunsten (juni 2020, pp. 43-52), heeft de redactie beslist deze bijdrage in te trekken omdat de auteur een bron waarop dit artikel steunde niet overal en voldoende correct vermeld had. Het gaat meer bepaald om zowel de inleiding als een hoofdstuk van een werk geschreven door mevrouw A.L.B. van Weyenberg en uitgegeven door Brill N.V. onder de titel The Politics of Adaptation (2013). Het artikel van de heer Jans volgt ten dele de gedachtegang van het boek. Weliswaar wordt de auteur van het oorspronkelijke werk genoemd als een van de bronnen, maar dat gebeurt niet overal even consequent.

De redactie acht dit een geval van ‘slordige wetenschap’ dat indruist tegen het publicatiebeleid van FORUM+ en Amsterdam University Press. Om die reden werd besloten het artikel volledig in te trekken op de website van FORUM+ volgens de richtlijnen van COPE (Committee on Publication Ethics). FORUM+ hecht groot belang aan wetenschappelijke integriteit en de criteria van goede onderzoeks- en publicatiepraktijken, en zal de verwijzing naar de COPE-richtlijnen explicieter opnemen in de auteursrichtlijnen en op de website.

De auteur van “Black Antigones” erkent dat het om slordigheid gaat en overweegt een aangepaste versie in te dienen waarin het aandeel van mevrouw A.L.B. van Weyenberg correct geïdentificeerd en geciteerd wordt en waarin ook het eigen oorspronkelijk onderzoek een groter aandeel krijgt.

Nele Wynants
Hoofdredacteur FORUM+